Statut fundacji

STATUT FUNDACJI

działającej pod nazwą „Cardiovascular Center Foundation”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

Fundacja pod nazwą “Cardiovascular Center Foundation”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona aktem założycielskim fundatora w osobach:

 • Marta Józefa Hołój
 • Andrzej Mieczysław Hołój

działa na podstawie i w ramach przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991, nr 46, poz.203, tekst jedn. ze zm.).

 

§2

 

 1. Fundacja nosi nazwę Cardiovascular Center Foundation.
 2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

 

§3

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§4

 

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może współpracować z krajowymi lub zagranicznymi osobami, organizacjami lub instytucjami dla realizacji celów fundacji.

 

§5

 

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie lub inne swoje jednostki organizacyjne także w miejscowościach nie będących jej siedzibą, tak w Kraju jak i zagranicą.
 2. Fundacja może przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych, których cel działania jest zbieżny lub podobny do celów Fundacji.

 

 

§6

 

 1. Celem Fundacji jest:
 • Działalność naukowa mająca na celu rozwój w dziedzinie kardiologii i kardiologii inwazyjnej oraz inicjacja badań naukowych w tym badań klinicznych w zakresie kardiologii i kardiologii inwazyjnej oraz pozostałych dziedzin medycyny w Polsce i na świecie,
 • Edukacja pacjentów i lekarzy w zakresie zapobiegania chorobom serca w tym chorobie niedokrwiennej serca oraz zasad postępowania w momencie wykrycia choroby,
 • Działalność oświatowa skierowana do lekarzy, realizowana poprzez wspieranie ich udziału w ogólnopolskich oraz międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych w dziedzinie kardiologii i kardiologii inwazyjnej oraz pozostałych dziedzin medycyny, organizowanie konferencji medycznych
 • Wspieranie form prezentacji danych naukowych na forum profesjonalnym kardiologicznym i ogólnomedycznym w Polsce i zagranicą,
 • Wspieranie, materialnie i poprzez osobistą aktywność fundatorów oraz osób współpracujących z Fundacją lub działających doraźnie na jej rzecz, tych osób, organizacji lub instytucji, których działalność jest zbieżna z określonymi wyżej celami Fundacji,
 • Działalność oświatowa, w tym kształcenie studentów, stażystów
 • Dobroczynność,
 • Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia,
 • Prowadzenie aktywnej rehabilitacji ruchowej osób dotkniętych chorobami układu krążenia,
 • Organizowanie imprez propagujących zdrowy tryb życia, w tym organizowanie spotkań okolicznościowych, wyjazdów, zawodów sportowych,
 • Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wykluczenia społecznego, zapobiegania niepełnosprawności oraz promowania aktywności fizycznej.

 

§7

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, sprzętowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej i medycznej w zakresie funkcjonowania oddziałów kardiologii i kariologii inwazyjnej oraz pozostałych dziedzin medycyny w Polsce i na świecie,
 • ułatwianie dostępu naukowcom i lekarzom do czołowych ośrodków medycznych (kardiologii i kardiologii inwazyjnej oraz pozostałych dziedzin medycyny) w Polsce i na świecie oraz udostępnianie informacji o chorobach związanych z sercem i możliwościach ich leczenia w kraju i zagranicą,
 • inspirowanie, organizowanie lub uczestniczenie w organizowaniu szkoleń, konferencji naukowych, kongresów, warsztatów oraz spotkań innego rodzaju z przedstawicielami nauki i praktyki medycznej,
 • wspieranie prowadzenia badań naukowych w zakresie kardiologii i kardiologii inwazyjnej oraz pozostałych dziedzin medycyny,
 • wspieranie wydawnictw medycznych,
 • wspieranie klinicznych badań naukowych,
 • wspieranie wydawnictw internetowych promujących kardiologię i kardiologię inwazyjną oraz pozostałych dziedzin medycyny w Polsce i na świecie.

 

§8

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić wspomnianą wyżej działalność w szczególności w zakresie:
 • 11.Z Drukowanie gazet
 • 13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
 • 20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • 99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 11.Z Wydawanie książek
 • 13.Z Wydawanie gazet
 • 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 12.Z Działalność portali internetowych
 • 91.Z Działalność agencji informacyjnych
 • 99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 90.Z Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 60. Z Działalność wspomagająca edukację
 • 90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 11. Z Działalność obiektów sportowych
 • 13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 19. Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
 • 99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 04. Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 09. Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach handlowych i spółkach prawa cywilnego, których przedmiot działania nie koliduje z celami Fundacji.
 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2014 r.

 

 II. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, obejmujący następujące składniki majątkowe :
 • pieniądze w kwocie 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych) wniesione przez Fundatorów w kwotach po 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każdy.
 1. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza część funduszu założycielskiego wyrażającą się kwotą 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
 2. Przychodami Fundacji są wszelkie uzyskiwane przez nią i wchodzące w skład jej mienia przedmioty majątkowe pochodzące w szczególności z:
 • darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z należących do Fundacji praw majątkowych,
 • dochodów z należącego do Fundacji kapitału,
 • dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić zarówno ze zdarzeń zaistniałych w Polsce lub od osób tutaj zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, jak i ze żródeł zagranicznych oraz od osób zagranicznych.
 1. Przy zachowaniu wymagań prawa polskiego Fundacja może posiadać rachunki bankowe zagranicą.

 

§10

 

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości stanowiącej równowartość co najmniej 50.000 PLN mogą uzyskać tytuł Donatora Fundacji, jeżeli wyrażą na to zgodę.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§11

 

 1. Zabronione jest:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

III.  ORGANY FUNDACJI

§12

 

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

 

Rada Fundacji

§13

 

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z pięciu do dziesięciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
 8. a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
 9. b)   być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 10. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 12. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach uzyskać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji w kwocie nie wyższej niż jest to określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§14

 

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 4. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
 5. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 6. ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału wykorzystania zgromadzonych środków,
 7. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
 8. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 9. zmiany w statucie Fundacji,
 10. ustalanie wynagrodzenia Zarządu Fundacji,
 11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 12. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,
 13. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 14. Rada Fundacji może zawiesić członka Zarządu Fundacji w pełnieniu jego funkcji na okres nie dłuższy niż dwa miesiące uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 15. Każdy członek Rady ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji, w tym także do jej dokumentacji finansowo-księgowej oraz do udzielenia wyjaśnień przez Zarząd lub poszczególnych jego członków.

 

§15

 

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczący, a także Dyrektor Fundacji, w przypadku jego dłuższej nieobecności – każdy jej członek z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu albo Fundatora przekazany Przewodniczącemu lub innemu członkowi Rady uprawnionemu do zwołania posiedzenia.
 2. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji powinny odbywać się w każdym razie co najmniej jeden raz na pół roku.

 

§16

 

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Uchwałę uważa się za podjętą, gdy za jej przyjęciem głosuje więcej niż połowa obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji, przy zachowaniu wymaganej dla ważności uchwał minimalnej ilości uczestników posiedzenia. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego dobro Fundacji, członkowie Rady Fundacji mogą oddać swój głos na piśmie, telefonicznie lub przy użyciu innych dostępnych środków łączności; w takim przypadku osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady zamieszcza w protokole posiedzenia adnotację o tym fakcie, zaś osobę oddającą głos uważa się za uczestniczącą w głosowaniu na równi z obecnymi na posiedzeniu członkami Rady.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub zastępująca go osobę.

 

Zarząd Fundacji

§17

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, któremu przysługuje tytuł „Dyrektor Fundacji”.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności minimum 3/5 członków aktualnego składu Rady.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, na jaka został powołany, w razie odwołania lub śmierci członka Zarządu. Mandat wygasa również w razie jego złożenia przez osobę piastującą tę funkcję ( rezygnacja). Mandat wygasa z chwila wystąpienia przyczyny jego wygaśnięcia.

 

§18

 

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu sprawami Fundacji wymaga, w przypadku zarządu wieloosobowego, uchwały tegoż Zarządu.
 4. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 100 000 (sto tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

§19

 

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, to osoba powołana do pełnienia funkcji Zarządu jest jego Prezes. Zarząd wieloosobowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przez osoby uczestniczące w posiedzeniu; uchwała nie może być podjęta w nieobecności Prezesa Zarządu.

 

§20

 

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy; mogą tez pełnić swoje funkcje na podstawie innego stosunku prawnego. Przy zawarciu umowy o pracę lub innej umowy z członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Prezes Rady Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie; jego wysokości i zasady wypłacania określa Rada Fundacji.
 3. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

 

Rada Programowa Fundacji

§21

 

 1. W razie uznania takiej potrzeby Rada Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji od dwóch do dziesięciu osób.
 2. Rada Programowa Fundacji pełni funkcję ciała doradczego dla Rady i Zarządu Fundacji.
 3. Do podstawowych zadań Rady Programowej należy wytyczanie (proponowanie) strategicznych kierunków działalności Fundacji oraz wskazywanie najlepszych metod działania dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Rada Programowa Fundacji działa zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Fundacji

 

IV. FUNDATOR

Kompetencje Fundatora

§22

 

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
  1. przygotowanie Statutu Fundacji; powoływanie i odwoływanie członków pierwszej kadencji Rady Fundacji,
  2. decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
  3. decyzja o likwidacji Fundacji,
  4. powoływanie likwidatora.
 1. Fundator jest uprawniony do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i rady Fundacji ale nie uczestniczy w głosowaniu.

 

 

V. USTANIE FUNDACJI

Likwidacja Fundacji

§23

 

Fundacja ulega likwidacji po osiągnięciu celów, dla których została powołana albo w razie trwałego braku środków warunkujących jej działalność; za trwały brak środków uważa się, w razie wątpliwości, niemożność pokrywania kosztów podstawowej działalności Fundacji w jakimkolwiek zakresie przez okres co najmniej jednego roku.

 

§24

 

 1. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo rady Fundacji.
 2. Likwidacje prowadzi likwidator powołany przez Fundatora, po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii rady Fundacji.
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele, o których mowa w § 7 Statutu.

 

VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

 

Fundacja składa właściwemu organowi nadzorczemu sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego i udostępnia je do wiadomości publicznej.

 

§26

 

 1. Statut Fundacji może być zmieniony przez Radę Fundacji.
 2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

 

 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Zapytaj